Information about theses

Rules for assigning the topic of the bachelor/master thesis at the CS department (Pokyny k zadávání diplomových prací na katedře počítačů)

Process of assigning the topic of the bachelor/master thesis at the CS department (Proces zadávání diplomových prací na katedře počítačů)

Format of the thesis and submitting (Formát a odevzdání diplomových prací)

Evaluation of the thesis (Posudky)

Time schedule of final exams (Harmonogram SZZ)

Faculty Guidelines (Směrnice)


Rules for assigning the topic of the bachelor/master thesis at the CS department (Pokyny k zadávání diplomových prací na katedře počítačů)

Zadání diplomové práce na k13136 se řídí směrnicí SZZ. Vedoucí katedry zpravidla doporučí děkanovi zadání diplomové nebo bakalářské práce ke schválení v případě, že splní následující požadavky.

Zadání práce (formulář ke stažení) musí byt na katedru doručené v elektronické podobě do konce výuky v semestru, který předchází semestru, v kterém chce student státnicovat. Zadání na katedru doručí vedoucí práce. V případě, že si student vybral už vypsané téma v KOSu, na které se v KOSu již přihlásil, je potřebné o tom informovat studijní referentku (bautodom@fel.cvut.cz) a požádat o zahájení procesu schvalovaní zadaní závěrečné práce.

Zadání musí obsahovat:

 • Jasně technicky definovaný softwarový nebo výzkumný cíl, který vyžaduje řešení konkrétně vymezeného problému. V případě diplomové práce musí řešení problému vyžadovat znalosti získané v rámci magisterského studia. V případě bakalářské práce musí řešení problému vyžadovat znalosti získané v rámci bakalářského studia.
 • Požadavek na relevantní analýzu dostupných metod, algoritmů, přístupů nebo technologií. Analýza musí obsahovat výběr nejvhodnějšího přístupu a identifikaci požadavků na řešení problému s ohledem na výsledky analýzy.
 • Konkrétní požadavek na kreativní komponentu diplomové práce (navrhni, formalizuj, naprogramuj, setroj).
 • Požadavek na zhodnocení výsledku práce buď (i) pomocí formální teoretické analýzy a formálních důkazů a/nebo (ii) měřitelného empirického zhodnocení na relevantních datových sadách nebo testovacích scénářích (jejichž specifikace by měla být součást zadání) a porovnání vůči stavu před vyřešením problému (pokyn v zadání podobný “výslednou aplikaci otestujte”, nebo “otestujte uživatelské rozhraní” nelze považovat za dostačující).

Process of assigning the topic of the bachelor/master thesis at the CS department (Proces zadávání diplomových prací na katedře počítačů) 

 1. Během výukové části semestru se student seznamuje s případnými školiteli a rámcovými tématy bakalářských/diplomových prací. Student si vybírá zpravidla z témat nabízených katedrou počítačů, katedrou kybernetiky a katedrou počítačové grafiky a interakce případně od témat nabízený dalšími předními odborníky v dané oblasti.
 2. Do konce posledního týdnu semestru podá školitel studijní referentce návrh zadání, který odpovídá katederním pokynům k zadávání bakalářských/diplomových prací.
  • Školitel má právo studenta odmítnout. V takovém případě si je nucen student vyhledat alternativního školitele a téma. V případě, že student doloží (kopií emailu) odmítnutí 4 školitelů, z nichž jsou alespoň 3 zaměstnanci FEL, a to do konce posledního týdne semestru, školitel a téma bude studentovi přiděleno garantem oboru.
 3. V průběhu prvních dvou týdnů zkouškového období, garant oboru a vedoucí katedry posoudí zda zadání odpovídá katederním pokynům.
  • V kladném případě, bude zadání podepsáno vedoucím katedry a podstoupeno děkanovi k podepsání.
  • V záporném případě, je v odpovědnosti školitele opravit zadání s ohledem na výhrady garanta oboru či vedoucího katedry, a předložit nejpozději 5 pracovních dnů před koncem zkouškového období.
 4. Doporučujeme, aby student k navázání spolupráce se svým vedoucím využil předcházejících projektových předmětů typu Semestrální projekt, Softwarový a výzkumný projekt apod. Projekty pak tématicky předchází závěrečné práci. Mohou posloužit k seznámení s tématem a způsobem spolupráce s vedoucím, fundovanému návrhu zadání a tím také zkvalitnění závěrečné práce.

Format of the thesis and submitting (Formát a odevzdání diplomových prací)

A diploma thesis, usually in the range of 20 to 50 pages for a bachelor’s thesis, or 40 to 80 for diploma thesis in A4 format (no attachments), printed on both sides, usually in font 11 and bound into one part in a soft or hard cardboard board (not spiral) must contain:

 1. Contents, including a list of possible attachments
 2. Entry form
 3. Annotation in English language
 4. Statement of separate processing work in accordance with the methodical guideline no. 1/20
 5. Proper citation of sources (in accordance with methodical guideline no. 1/20)
 6. Initial analysis of a given topic
 7. A description of the resolution of the assigned task
 8. Final evaluation of results
 9. Bibliography

No text editor is strictly set but we recommend using these templates

See Dean's directive (in English or Czech) for further information.

(Examples of the printed version of the thesis.)

The diploma thesis is to be submitted in two copies: in printed version and in an electronic form (see details in the instructions for submitting the thesis).

Physical Submission

You need to bring your thesis to the study office –  Dominika Bautová (the address: Karlovo náměstí 13, FEL, Katedra počítačů, 2. patro, č.m. 202). Both versions of the final thesis must contain the official assignment of the thesis. In one the original and in the second the copy of the assignment.

Electronic submission

Before the physical submission of the thesis, you must upload the thesis with every attachment to KOS. Make sure you upload thesis with all attachments before you go to submit theses in person to study office. After physical submission of your thesis, ask your supervisor, in case of the extern, ask your opponent to give you credit for the thesis. The supervisor of the thesis must accept it, after that the opponent can download it and also upload the Assessment.

Schedule

The schedule of the final exams will be announced a week before the beginning of the state exams (notice the board in the third floor + link via e-mail.) You must finish your studies (all exams) till 3 days before the first date of the state exams. You can do it yourself in KOS.

If case of any question please contact the study officer:
Dominika Bautová
bautodom@fel.cvut.cz
+420 224 357 414


 Evaluation of the thesis (Posudky)

Are you a supervisor/reviewer and struggle to upload the opinion of final thesis to KOS? Read the clear and visual instructions in the following documents:


 Time schedule of final exams (Harmonogram SZZ)

The time schedule of the final exams for 2018/2019 will appear here soon.


Faculty Guidelines (Směrnice)


If case you have any questions, please contact our study officer. She is here to help you!

Dominika Bautová
bautodom@fel.cvut.cz
+420 224 357 414

Regular office hours (KN:E-201)

Monday: 13:00-16:00
Tuesday: 9:00-10:30, 13:00-15:00
Wednesday: 9:00-10:30, 13:00-15:00
Thursday: 9:00-12:00

Due to the ongoing restrictions caused by the pandemic, always call or e-mail our study officer first before visiting the office!